వినాయక చవితి సంబంద సమాచారం ఒకేచోట!   

     ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు,


 సాయినాధుని కృపవల్ల భగవాన్ వినాయక స్వామి సంబందపు ఉచిత పుస్తకాలను, సినిమాలను, ప్రవచనాలను, పాటలను 
ఇంటర్నెట్ లో సేకరించి ఒకేచోట అందించటం జరిగింది.  కావున ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో పాల్గొని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం 
చేసుకొని,మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు తెలియచేయగలరని  ఆశిస్తున్నాము. 
ఇటువంటి సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన మీకు మేము ఎంతో ఋణపడిఉంటాము.

వినాయక స్వామి సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు(eBooks):-
వినాయక వ్రత కల్పము


వినాయక స్వామి సంబంద సినిమాలు:-వినాయక స్వామి సంబంద ప్రవచనాలు:-వినాయక స్వామి సంబంద పాటలు, స్తోత్రాలు:-

సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు  ఒకేచోట!!
సాయి రామ్ వెబ్ సైట్: http://www.sairealattitudemanagement.org 
సాయి రామ్ సమాచారం: https://www.facebook.com/SaiRealAttitudeManagement
తెలుగు భక్తి సమాచారం ఒకేచోట: http://telugubhakthisamacharam.blogspot.com 
సాయి రామ్ సేవక బృందాన్ని  సంప్రదించుటకు:  sairealattitudemgt@gmail.com
 * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు