సాయి రామ్ సేవలు ఉచిత గురుకుల విద్య ఫౌండేషన్ లోకి మార్చబడినది

    


                సాయి రామ్ సేవలను ఆదరిస్తున్న అందరికి కృతజ్ఞతలు. ఈ సేవను మరింత అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో ఈ వెబ్ సైట్ ను, 3500 Free Telugu Bhakti Books ఆండ్రాయిడ్
                ఆప్ ను నూతన వెబ్ సైట్ అయిన  https://www.freegurukul.org   నకు మార్చాము. అలాగే ఆప్ ను FreeGurukul  నకు మార్చినాము. అలాగే క్రొత్త సదుపాయాలు కూడా
                నూతన వెబ్ సైట్, ఆప్ నందు కల్పించబడినాయి. కావున దయతో నూతన వెబ్ సైట్ ను, ఆప్ ను వినియోగించగలరు.  


                వెబ్ సైట్:   https://www.freegurukul.org 
                ఆండ్రాయిడ్ ఆప్: FreeGurukul


              ఇట్లు,
              సాయి రామ్ సేవక బృందం