.  ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు సాయి రామ్ సేవక బృందం తరపున నమస్కారం  తెలుపుతూ  ఉచిత పుస్తకాలు  విభాగానికి స్వాగతం..

         సాయి రామ్ సేవక బృందం ఇప్పటివరకు ఇంటర్నెట్ లో మాకు అందిన సమాచారం  ప్రకారం ఈ విభాగంలో భక్తి,జ్ఞాన  సంబంద  ఉచిత తెలుగు పుస్తకాలను  దాదాపు 4100+ వరకు సేకరించి,  వివిధ వర్గాలుగా విభజించి  సులభంగా చదువుకోగలిగిన  PDF రూపంలో అందివ్వబడినది.   కావున  మీకు  ఇష్టమైన  వర్గం లో గల  వెబ్ లింక్ మీద  క్లిక్ చేసి చదువుకోగలరు లేక దిగుమతి(Download) చేసుకోగలరు. అలాగే మీకు తెలిసిన,మీరు రచించిన  తెలుగు  భక్తి,జ్ఞాన సంబంద  పుస్తకాలను మాకు(e-mail)  తెలియచేయగలరు.  మా ఉద్దేశ్యము  ఏమనగా తెలుగులో  భక్తి,జ్ఞాన సమాచారం గలిగిన  పుస్తకాలు అన్నింటిని ఓకే చోట లబ్యం అయ్యేలా చేయడమే. కావున సాధకులు,  జిజ్ఞాసువులు సులభంగా    భక్తి,జ్ఞాన సమాచారం సులభంగా  పొందగలరు. కావున  ఈ జ్ఞాన యజ్ఞంలో ప్రతి ఒక్కరు పాల్గొని, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని,మీరు సంతృప్తులైతే మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు మార్గం  చూపించగలరని ఆశిస్తున్నాము.  మీరు చదువుకోవటంలో, లింక్  పొందటంలో ఏమైనా  ఇబ్బంది కలిగితే సేవక బృందంను సంప్రదించగలరు. ఒకవేళ మా సేవలో ఏమైన పొరపాటు వస్తే మన్నించగలరు.

 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/About
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-All-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-All-Bulk-Download
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-BhaktiYogam-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-KarmaYogam-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-RajaYogam-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-JnanaYogam-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Ramayanam-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-MahaBharatham-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-BhagavadGita-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Puranalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Bhagavatham-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Vedalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-UpaVedalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Vedangalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-UpaVedangalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Upanishat-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Gitalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Dharmalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Kathalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Shatakalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Sukthulu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Kavyalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Natakalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Keerthanalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Geyalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-DeviDevathalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Guruvulu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Bhakthulu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Kavulu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-JeevithaCharitra-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Mahilalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Pillalu-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Charitra-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-Vignanam-List
 
https://sites.google.com/site/sairealattitudemanagement/Telugu-Devotional-Spiritual-Free-eBooks-VyaktitvaVikasam-List