సనాతన ధర్మం పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    
     సనాతన ధర్మంపై అధ్యయనం,పరిశోధన చేయుటకు సాయి రామ్ సేవక బృందం 4,000 ఆధ్యాత్మిక గ్రంధాలు(eBooks) + 10,000 ఆధ్యాత్మిక వీడియోలు(ప్రవచనాలు,సినిమాలు,పాటలు) సేకరించి అధ్యయనం చేయుటకు
     అనుకూలంగా అమర్చాము. దయతో మీకు ఇష్టమైన వర్గం పై సమగ్రంగా పరిశోధన చేసి శాంతి, సంతోషం, ధైర్యం, జ్ఞానం, నైపుణ్యాలు, మంచి విలువలు, అలవాట్లు పొందగలరని ఆశిస్తున్నాము.మీకు సేవ చేసుకొనే అవకాశం    
    ఇచ్చినందుకు 
కృతజ్ఞతలు. ఈ సమాచారాన్ని మరొక సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు తెలియచేయగలరని  ఆశిస్తున్నాము.మీ వల్ల వారి జీవితమలో మంచి జరిగితే మీ జన్మ ధన్యత పొందినట్లే. 


     "సంపూర్ణ రామాయణం","శ్రీరాముని" పై సంపూర్ణంగా అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
     "మహాభారతం" పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
     "భగవద్గీత" పై అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!

     "భాగవతం", "శ్రీకృష్ణుని" పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    

    "భక్తి యోగం", "భక్తులు"  పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    "కర్మ యోగం, ధర్మం" పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    "జ్ఞాన యోగం", "సద్గురువు" పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!


    "వ్యక్తిత్వ వికాసం" పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
    "పిల్లలు" పై  అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!


     "పరమశివుని" సంబంద సమాచారం ఉచితంగా తెలుగులో!
    "హనుమ" పై అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!
     
"గణపతి" పై అధ్యయనం,పరిశోధన ఉచితంగా తెలుగులో!

     మనస్సు - దాన్ని స్వాదీనం చేసుకోవటం ఎలా?
     
కర్మ,భక్తి,జ్ఞాన యోగ రహస్యాలు!