పరమశివుని సంబంద సమాచారం ఉచితంగా తెలుగులో! 
    

   ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు నమస్కారాలు,
 
సాయినాధుని కృపవల్ల పరమశివుని సంబంద  ఉచిత పుస్తకాలను(eBooks),ప్రవచనాలను(Videos), సినిమాలను, 
ఇంటర్నెట్ లో సేకరించి  మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఒకేచోట అందించటం జరిగింది. తద్వారా పరమశివుని పై భక్తి,ప్రేమ,
విశ్వాసం ను మరింత వృద్ది చేసుకోగలరని ఆశిస్తూ, ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, మీరు సంతృప్తులైతే మరొక 
సాధకునికి, జిజ్ఞాసువులకు,మిత్రులకు, బంధువులకు తెలియచేయగలరని  ఆశిస్తున్నాము.మీ వల్ల వారి జీవితమలో 
మంచి జరిగితే మీ జన్మ ధన్యత పొందినట్లే. ఇటువంటి సేవ చేసుకొనే అవకాశం కల్పించిన మీకు మేము కృతజ్ఞతలు 
తెలియచేసుకుంటున్నాము.
 

    ప్రవచనాలు:- 
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుశివ అష్టోత్తర నామ స్తోత్రం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వముసుందర చైతన్య స్వామిశివ పంచాక్షర స్తోత్రం - శ్రీ సుందర చైతన్య స్వామి గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వముపరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామిశివరాత్రి - శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారిచే  ప్రవచనం
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుశివ పురాణం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివపదం-కీర్తనలు - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ-బాలకృష్ణ ప్రసాద్ గారితో-2013
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మమహాభారతంలో శివ - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుశివ పరివారం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుపరమశివ వైభవం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2013
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుశివ దర్శనము - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుశివ మహిమలు - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివ తత్వము - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2014
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివ పార్వతి కళ్యాణ వైభవం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివ శక్తి  వైభవం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివ పార్వతి వైభవం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుశివ లింగ తత్వము -శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2013
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివ-శక్తి పీఠ రహస్యాలు - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశ్రీశైలం-శివ మహిమ -శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివ లీలామృతం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం
శివ తత్వముసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివ కర్ణామృతం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2016
శివ తత్వముచాగంటి కోటేశ్వరరావుశివభక్తి-శరణాగతి  - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుశ్రీశైల మహత్యం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుకాశీ రామేశ్వరం విశిష్టత - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుకాళహస్తీశ్వర వైభవం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
పుణ్యక్షేత్రాలువద్దిపర్తి పద్మాకర్రామేశ్వర మహత్వం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2013
పుణ్యక్షేత్రాలుసామవేదం షణ్ముఖ శర్మచిదంబర రహస్యం - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013
పుణ్యక్షేత్రాలువద్దిపర్తి పద్మాకర్కాశీ వైభవం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015
పుణ్యక్షేత్రాలువద్దిపర్తి పద్మాకర్అరుణాచల మహత్యం - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2014
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుకాశీ యాత్ర - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-1 వ భాగం-2014
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుకాశీ యాత్ర - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2 వ భాగం-2014
పుణ్యక్షేత్రాలువద్దిపర్తి పద్మాకర్ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ చరిత్ర - శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారిచే ప్రవచనం-2015
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుకాశీ విశ్వనాధ వైభవం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-1వ భాగం-2010
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుకాశీ విశ్వనాధ వైభవం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2వ భాగం-2010
పుణ్యక్షేత్రాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుఅరుణాచల మహత్యం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే  ప్రవచనం-2012
భక్తులుచిర్రావూరి శివరామకృష్ణ శర్మ శివ భక్త విలాసం - శ్రీ చిర్రావూరి శివరామకృష్ణ శర్మ గారిచే ప్రవచనం
భక్తులుసామవేదం షణ్ముఖ శర్మశివభక్త కథాసుధ - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2013
భక్తులుగరికిపాటి నరసింహారావుభక్త కన్నప్ప - శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారిచే  ప్రవచనం-2014
శతకాలుచాగంటి కోటేశ్వరరావుకాళహస్తీశ్వర శతకం - శ్రీ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిచే ప్రవచనం-2014
పండుగలుసామవేదం షణ్ముఖ శర్మకార్తీక మాస శివ ఆరాధన - శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారిచే ప్రవచనం-2015
శివ తత్వము శివ సంబంద ధర్మ సందేహాలు   గ్రంధాలు:-

వర్గం
-----
రకం
-----
రచయిత,అనువదించిన వారు
----------------------------------
చదువుటకు,దిగుమతి లింక్
-----------------------------------
పేజీలు 
---------
భక్తులువచనమద్దూరి వెంకట సుబ్బారావుపెరియ పురాణం - 63 నాయనార్ల పరమ పావన గాధలు165
భక్తులువచనఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులుశివదీక్షాపరులు40
పురాణములువచనక్రోవి పార్ధసారధిశివ పురాణము125
పురాణములువచనN/Aశివ పురాణం451
పురాణములుపద్యముదిగొండ నాగవీరేశ్వరశివ పురాణం844
పురాణములువచనవోలేటి వేంకటలక్ష్మీనృసింహశర్మమార్కండేయ పురాణం360
పురాణములువచనN/Aసంపూర్ణ కార్తీక మహాపురాణం133
కథలువచననాగశ్రీబాలానంద కాశీరామేశ్వర మజిలీల కథలు87
ఉపనిషత్తులుపద్య+తాత్పర్యనిర్మల శంకర శాస్త్రిశివ తత్వ ప్రభాంద్రీకరణం-1237
ఉపనిషత్తులుపద్య+తాత్పర్యనిర్మల శంకర శాస్త్రిశివ తత్వ ప్రభాంద్రీకరణం-2214
గీతలుపద్య+తాత్పర్యపెద్దమటం రాచవీర దేవరశివ గీత375
గీతలుపద్య+తాత్పర్యలొల్ల రామచంద్రరావుశివ గీత-శివ రాఘవ సంవాదం139
దేవిదేవతలుపద్య+తాత్పర్యబ్రహ్మాండం వేంకటలక్ష్మినారాయణశివతాండవం117
భక్తి యోగంపద్య+తాత్పత్యగణపతి దేవుడుశివ యోగ సారము-2108
భక్తి యోగంవచనవెంకట సూర్యనారాయణమూర్తిశివ లీలామృతము392
పూజవచనఅద్దేపల్లి కృష్ణ శాస్త్రిశివార్చన73
పూజవచనచొప్ప వీరభద్రప్పశివదృష్టి116
పూజ ఆదిపూడి వేంకటశివసాయిరామ్శివ ఆరాధన148
పూజవచననటరాజ రామకృష్ణఅమ్మ-శివరాత్రి,శివ తాండవం52
పూజవచనలవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశర్మరుద్రాక్షాది మాలలు - ఫలములు105
పూజవచనవేద వ్యాసశివ పూజ రహస్యాలు-1261
మంత్రాలు నిర్మల శంకరశాస్త్రిప్రణవ శివ షడక్షరీ మహామంత్ర ప్రసస్థ్యము47
స్తుతి,ప్రార్ధనపద్య+తాత్పర్యవీరభద్రశర్మశివ పంచస్తవి355
స్తోత్రాలుస్తోత్రం+తాత్పర్యనిర్మల శంకరశాస్త్రిశివ మహా స్తోత్రము-అర్థ సహితము76
స్తోత్రాలుస్తోత్రం+తాత్పర్యజ్ఞానానంద తీర్ధ స్వామిశివ మహిమ్న స్తోత్రము121
స్తోత్రాలుస్తోత్రం+వచనగాయత్రి బాబాశివ సహస్ర నామ స్తోత్ర వివరణము203
స్తోత్రాలువచనపవని సీతారామయ్యశివ సహస్ర నామ స్తోత్ర వ్యాఖ్యానము181
స్తోత్రాలుస్తోత్రం+వచనపేరూరు కూర్మయ్యశివ స్తోత్రామృతము40
స్తోత్రాలుస్తోత్రంకాశీభట్ట కృష్ణరాయ శాస్త్రిశివామృతం20
స్తుతి,ప్రార్ధన అమిరపు నటరాజన్ప్రార్ధనలు నిజంగా పనిచేస్తాయా220
స్తోత్రాలుస్తోత్రం+తాత్పర్యబేతపూడి లక్ష్మి కాంతంశివ మహిమ్న స్తోత్రం50  పాటలు:-
శివ భక్తి పాటలు
ShivaranjaniMusic - శివ భక్తి పాటలు 
శివ భక్తి పాటలు
AdityaDevotional - శివ భక్తి పాటలు 
శివ భక్తి పాటలు
My3BhakthiSongs - శివ భక్తి పాటలు 
శివ భక్తి పాటలు
My3Music - శివ భక్తి పాటలు 
శివ భక్తి పాటలు
MyBhaktiTV - శివ భక్తి పాటలు 
శివ భక్తి పాటలు
TelanganaDevotional - శివ భక్తి పాటలు    సినిమాలు:-
భక్తి సినిమాలు
కాళహస్తి మహాత్యం - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
శ్రీ మంజునాధ - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
భక్త సిరియాళ - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
భక్త శంకర - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
భక్త కన్నప్ప - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
భక్త మార్కండేయ - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
భక్త దృవ,మార్కండేయ - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
దక్షయజ్ఞం - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
శివ పార్వతి(యానిమేషన్ సినిమా-ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్స్) - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
శివ భక్త విజయం - భక్తి సినిమా
భక్తి సినిమాలు
మహా శివరాత్రి - భక్తి సినిమా
  సీరియల్:-
సదా సాయినాధుని సేవలో,
సాయి రామ్ సేవక బృందం
 
భక్తి,జ్ఞాన,కర్మ,ధర్మ సంబంద ఉచిత పుస్తకాలు, వీడియోలు, సమాచారం  ఒకేచోట!
సాయి రామ్ సేవక బృందాన్ని  సంప్రదించుటకు:  sairealattitudemgt@gmail.com
Facebook Google +    Youtube Subscribe
 * సర్వం శ్రీ సాయినాథ పాద సమర్పణమస్తు*